Bảo vệ dữ liệu

Trang web www.soscredit.vn sau đây được gọi là Trang web.

Người truy cập là một cá nhân truy cập Trang web trên mạng.

Sự bảo mật, an toàn của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào nhận được từ Người truy cập sẽ không được tiết lộ và đánh giá là bảo mật, nó sẽ không được bán hoặc sử dụng, gây tổn hại cho Người truy cập.

Người truy cập Trang web có quyền không giới hạn và đã nhập dữ liệu, để truy cập các mục trên Trang web và tham khảo các tài liệu thông tin.

Trang web sử dụng bảo mật dữ liệu cao bằng chứng chỉ SSL. SSL đảm bảo rằng thông tin được gửi từ máy chủ đến máy của khách hàng sẽ được mã hóa, nếu thông tin bị chặn thì không thể được đọc và thông tin không thể thay đổi được.

Khi truy cập Trang web, thông tin về địa chỉ email, địa chỉ IP của Người truy cập, mã số nhận dạng, ngày, giờ, số tiền được chọn, hệ điều hành của thiết bị, phiên bản trình duyệt, liên kết truy cập và Google Adwords GCLID được sử dụng để phân tích xu hướng của Người truy cập để sử dụng nội bộ.

Dữ liệu này được lưu trữ tại DigitalOcean.com. Bạn có thể xóa dữ liệu đã lưu này bất cứ lúc nào bằng cách nhắn theo địa chỉ email sau: info@soscredit.vn. Thu hồi lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu được thực hiện trong khoảng thời gian khi sự đồng ý của bạn có hiệu lực.

Truy cập Trang web, Người truy cập đồng ý với các điều khoản của Cookies, Bảo vệ dữ liệu, Sử dụng và email. Được chấp nhận rằng người truy cập đã đọc và chấp nhận các điều kiện này.

Hãy ngừng sử dụng Trang web nếu bạn có thắc mắc đối với các quy tắc và nội dung không thể chấp nhận được, liên kết bản quyền.